Dugnad

Strindheim Idrettslag er som de fleste andre idrettslag i hovedsak drevet av frivillig innsats fra foreldrene til de aktive. Dette foregår på veldig mange måter, og foreldre bidrar på forskjellige vis ut fra egne interesser og evner. Rundt lagene har vi trenere, foreldrekontakter og andre som bidrar positivt til drift av laget. På klubbnivå har vi styremedlemmene, drift av bydelshallen og mange bidrag i forskjellige former.

Og så har vi de store arrangementene. Disse krever stor dugnadsinnsats fra alle foreldrene, og det forventes at alle foreldre deltar på minst ett av arrangementene, men mange må regne med å bidra på flere. Det kan derfor være lurt å følge med på når disse arrangementene er, og melde seg på de som passer best.

Hvis spillerne skal kunne delta på cup og ha det moro må noen arrangere dem, og hvem skal gjøre det om ikke vi i en av Norges største klubber gjør det? Det å delta på dugnad når det er arrangement er en fin måte å treffe andre foreldre i klubben, og det gir som regel en god og positiv opplevelse for de som er med.

Dugnad for håndballavdelingen

Styret i Strindheim Håndball har fra 2021 vedtatt at alle spillere fom 10 år skal delta i 2 salgsdugnader for avdelingen. Vi har en egen dugnadskomite som tar stilling til hvilke produkter som skal selges. Salgsdugnaden er nødvendig for å skaffe nok inntekter til å drifte avdelingen, uten å øke aktivitetsavgiften. Styre og utvalgsmedlemmer legger ned mye frivillig arbeid i Strindheim Håndball uten kompensasjon for dette. Styret i Strindheim Håndball har derfo vedtatt flg:

Styre og utvalgsmedlemmer

  • Slipper å delta på vakter utover de tildelte ansvarsoppgavene til arrangementet
  • Slipper å delta på salgsdugnader (om de ikke ønsker det selv)

Foreldrekontakter informeres i forkant av alle arrangement.

Dugnad for laget

Det er også mye dugnadsarbeid internt i de forskjellige lagene. Se rollebeskrivelsene for å finne ut hva du kan bidra med, og meld deg frivillig. Det er mye som skal gjøres for å drive et lag, og i løpet av barnets håndballkarriere må de fleste regne med å bidra på forskjellige vis. Det at mange foreldre deltar rundt laget oppleves svært positivt, både sportslig og sosialt, og vi ser at de lagene med mest aktive foreldre er de som klarer å holde lengst på spillerne.

Gjeldende instrukser