Politiattest

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest.

Alle idrettslag som tilbyr idrett til barn og ungdom under 18 år (mindreårige) eller til personer med utviklingshemming, skal – uten unntak – hente inn politiattester fra alle med tillits- eller ansvarsforhold til slike utøvere.

Personer under 15 år vil ikke få utstedt attest da de er under den kriminelle lavalder.
Kravet til politiattest gjelder derfor ikke for personer under 15 år. 

Trenere, instruktører, lagledere og andre med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen.

For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er dette oppgaver som kan gi personen som utfører dem mulighet til å etablere et tillits- eller ansvarsforhold til en mindreårig eller en person med utviklingshemming? Dersom svaret er ja, må personen vise politiattest.

Eksempler på oppgaver som krever politiattest, er:

  • Når en trener har ansvar for et lag der barn under 18 år eller personer med utviklingshemming deltar. Kravet om politiattest for trener gjelder også på lag der det er kun er én person under 18 år eller en person med utviklingshemming som deltar.
  • Når foreldre eller andre er med som voksenledere for et lag på en turnering, spesielt i tilfeller med overnatting.
  • Når en dommer har ansvar for å følge opp og veilede yngre dommere (under 18 år).
  • Når en person har ansvar for utstyr eller idrettsanlegg og gjennom dette kommer i regelmessig kontakt med utøvere under 18 år eller med utviklingshemming.

For alle frivillige og ansatte i et idrettslag, inkludert alle tillitsvalgte, skal det tas en vurdering av om personens oppgaver tilsier at personen skal vise politiattest. Dette skal skje uavhengig av om personen er medlem i idrettslaget eller ikke, og inkluderer alle eksterne som blir engasjert eller hentet inn for å gjøre oppgaver for idrettslaget.

Slik søker du om Politiattest:

Det er den personen som har en rolle som krever politiattest, som selv må søke om politiattest. Idrettslaget kan ikke gjøre dette.

Du kan enkelt søke om politiattest på politiets nettside: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/Når du søker, legger du ved (laster opp) dokumentet med bekreftelse fra idrettslaget.    

Du trenger en bekreftelse fra idrettslaget for å søke om politiattest. Bekreftelsen som skal fylles ut, finner du her:

Dersom du er under 18 år, må du også legge ved en bekreftelse med underskrift fra dine foresatte på at de vet at du søker om politiattest. En slik bekreftelse finner du her:

Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til deg som søker. Når du har mottatt politiattesten, skal den fremvises for den som er ansvarlig for politiattester i ditt idrettslag. Dersom du ikke har merknader på politiattesten, vil politiattestansvarlig da registrere opplysninger om at du har fremvist gyldig attest. Selve politiattesten skal alltid beholdes av deg som søker.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/politiattest/hvem-skal-vise-politiattest/

https://www.idrettsforbundet.no/tema/politiattest/hvordan-soker-jeg-om-politiattest/