Retningslinjer lagskontoer

Lagkasser Strindheim Håndball

Alle lag skal ha en lagskasse og økonomiansvarlig. Bankkonti opprettes av Strindheim IL v/avdelingsleder håndball. Norges Idrettsforbund tillater ikke at lagskontoer tilknyttet idrettslag opprettes i privatpersoners navn.(se siden lagskontoer) Lagene skal så langt det er mulig unngå at enkeltpersoner har private utlegg for et lag.

Ved oppstart av nye lag/ny sesong bør alle spillere betale inn et likt beløp til felleskasse til dekning av cupavgifter,dommerutgifter osv. Størrelsen på beløpet avhenger av hvilken alder det er på spillerne og størrelse/hyppighet på aktiviteter.

Dugnader og spillerkontoer

Mange lag velger å ha dugnader som en mulighet for å redusere kostnadene ved deltagelse på arrangement/turneringer med høyt kostnadsnivå.

Om foreldregruppa ønsker, kan det når spillergruppa blir 12-13 år  opprettes spillekontoer for å ta hensyn til ulik deltagelse på dugnader. Når foreldre/spillere deltar på en dugnad settes en andel av inntekten inn på de respektive spilleres konto, resten går inn i felleskassen. Beløpet som står på spillernes kontoer kan brukes til å redusere egenandelen ved f.eks. reisecuper eller andre aktiviteter. Et regneark benyttes til å holde oversikt over hvor mye som står på hver enkelt spillers konto (ingen nye bankkontoer blir opprettet). Dette administreres av lagets økonomiansvarlig.

Fordeling av inntekten fra en større dugnad gjøres på flg måte:

  • 50 % til felleskassen
  • 50 % til fordeling mellom de som deltar på dugnaden

For andre typer dugnader i regi av laget bestemmes fordelingen til felleskassen/spillerkontoer av foreldrekontaktene/økonomiansvarlig ut i fra dugnadens tidsforbruk og inntekt.

Når en spiller slutter på laget kan den ikke ta med seg opptjente penger ut fra sin konto. Beløpet som står på spilleres konto overføres da til felleskassen. Om det er innbetalt kontantbeløp for deltagelse på cup/innkjøp klær e.l kan disse utbetales.

Ved sammenslåing av lag hvor ingen av lagene har spillerkontoer går begge lags beholdning inn i felles konto uavhengig av beløpenes størrelse

Om lagene har spillerkontoer ved sammenslåing gjøres det på følgende måte:

Åsvang:                                              Strindheim:

På konto (f.eks): 22 821,-                  På konto (f.eks): 23 796
Antall spillere (f.eks): 13                   Antall spillere (f.eks): 18
Beløp pr spiller: 1 756,-                     Beløp pr spiller: 1 322

Differanse pr spiller (Åsv/Str): 433,-
Kr 433,- overføres til gamle Åsvang jenters spillerkontoer (13 stk).
Resterende beløp overføres til felleskassen.

Ved nedleggelse av lag skal innestående beløp overføres til Strindheim IL Håndball.

Fra medio juli 2023 blir SMN Regnskapshuset håndballavdelingens – og hele klubbens – regnskapsfører.

Alle bilag må fra 15. juli mailes til: strindheimil@faktura.poweroffice.net
Gyldige format er: pdf eller bilde. Styreleder og dagligleder godkjenner og oppgjør skjer ukentlig.

Håndballavdelingens driftskonto nr: 4200 07 16795

Nærmere info samt opplæring kan gis fra avdelingens ansatte Mona.

Felles skjema til bruk for oss alle kan lastes ned her: