Støtte og kostnader


Under finner du hva SIL dekker, hva lagene må dekke selv og hva det kan søkes støtte til.

 • Søknader om støtte behandles på styremøter , og kan sendes inn fortløpende. Søknader sendes til håndballavdelingens kontor (se kontaktinfo nederst på siden)
 • Det vil fra år til år være forskjellige ting styret finner å kunne dekke i tillegg. Dette sendes det ut informasjon om i Spond eller via hjemmesiden, eller lagene sender selv inn søknad.
 • En spiller er ikke spilleberettiget før aktivitetsavgift er betalt. Ta kontakt med kontoret om du trenger veiledning for å få støtte fra NAV/event inkluderingsmidler fra Idrettsrådet.
 • VI gir ikke rabatt på aktivitetsavgifter, men kan søke om dekning av lisens via Håndballforbundet for 13-åringer og eldre.
  Frist for de eldste er 15. oktober, for de yngste 15. januar

Strindheim IL Håndball dekker

 • Påmeldingsavgift/dommerutgifter  for vanlig seriespill i egen klasse
 • Lag som ikke deltar i vanlig seriespill  (7-9 år) får dekket deltagelse i cuper/minihåndballarrangement inntil kostnad lik seriepåmelding 1 lag

Støtte til enkeltspillere/lag

 • Deltagelse regional talentsamling støttes med inntil  kr 1000,- pr deltager, men max. totalt kr 15.000 til fordeling årlig
 • Landsdels-samlinger 15 åringer støttes med inntil kr 1000,- pr deltager med max. totalt kr 5000,- til fordeling
 • Regionalt sluttspill, aldersbestemte klasser støttes via påmeldingsavgiften
 • Stipend fra region, forbund eller andre eksterne aktører øremerket enkeltspiller tilfaller enkeltspiller i sin helhet.Klubben støtter lagspåmelding cupdeltagelse 7-11 år kr 1000,- pr treningsgruppe  og 12 år og eldre kr 2000,- pr treningsgruppe (gjelder pr sesong)

Støtte Landsdekkende serier evt. andre serier.

 • All deltagelse i landsdekkende serier, NM og lignende serier skal styrebehandles før påmelding.
 • Det skal fremlegges et budsjett og en sportslig plan for styret før godkjenning.
 • Lagene kan søke om støtte til disse seriene. Søknader vil bli behandlet på styremøte fortløpende etter vedtatte prinsipper og i henhold til avd. budsjett
 • Styret kan støtte med  inntil kr. 20.000 for deltagelse i nasjonale serier 
 • Det gis støtte kun til 1 lag i hver serie og fortrinnsvis det eldste lag i hvert årstrinn.
 • Evt. reisefordeling skal utbetales til deltakende lag (ikke til klubben).
 • Tilskudd fra regionen utbetales også til deltagende lag.
 • Øvrig kostnader ved deltagelse skal dekkes av foreldre/foresatte/spillere på laget.

By og Regionale lag

 • Deltagelse på by og regionale lag støttes ikke

Kostnader for lagene

 • Dommerutgifter ved påmelding i eldre/ekstra klasser
 • De som melder opp lag i høyere årsklasser  eller i en ekstra serie må dekke dommerutgifter selv.
 • Reise og oppholdsutgifter ifm vanlig seriespill dekkes ikke

Omberamminger og straffegebyr

Følgende kostnader og gebyrer skal dekkes av lagene/enkeltspillere selv:

 • Kostnader forbundet med omberamminger av kamper
 • kostnad ved trekking av lag fra seriespill
 • Straffegebyr for ikke møtt til kamp
 • Straffegebyr for ikke varslet om ledig halltid
 • Bøter grunnet klisterbruk
 • Bøter grunnet ikke betalt lisens
 • Andre lignende bøter som ilegges lag/enkeltspillere

Ikke støtte til lagsaktiviteter

 • Det gis ikke støtte til lagenes egne aktiviteter (sesongavslutninger, treningsleir, samlinger ol.).

Veteranlag

 • Veteranlag i Strindheim Håndball betaler selv alle kostnader ved å delta i serie/cuper.
 • Utstyr som is, tape osv må også dekkes av laget/spillerne.
 • Spillertrøyer og førstehjelpskoffert kan lånes av klubben på linje med andre lag.Spillerne betaler ikke aktivitetsavgift til klubben og er også fritatt for loddsalg/dugnader.

Lisensbøter

 • Strindheim Håndball opplever at lisensbøter ikke blir betalt, og ønsker å bevisstgjøre trenere / oppmenn på å ikke benytte spillere som ikke har betalt lisens, dette mest fordi de da ikke er forsikret.
 • Alle trenere/oppmenn har ansvaret for å sjekke om alle spillere på eget lag har betalt lisens. Om det benyttes spillere som ikke har betalt lisens gjelder flg.
 • Laget er ansvarlig for bøter for spillere 13-18 år
 • Spiller er ansvarlig for bøter 18 år og eldre.
 • Dommerkontakt har ansvar for å sjekke om alle dommere har betalt lisens før de settes opp på kamper.
 • Trener oppmann har ansvar for å påse at lisens er løst for alle som meldes inn på kampkort i Landsdekkende serie